Regulamin nadawania stopni szkoleniowych Kup w Taekwon-Do ITF

I. Do­ku­men­ty po­twier­dza­ją­ce nada­nie stop­nia szko­le­nio­we­go TKD

 1. Po­ziom wy­szko­le­nia w Ta­ekwon-Do stwier­dza się na pod­sta­wie nada­ne­go od­po­wied­nie­go stop­nia szko­le­nio­we­go.
 2. Stop­nie, o któ­rych mowa w ust. 1, na­da­je lub cofa, a także za­wie­sza lub cofa wy­ni­ka­ją­ce z nich upraw­nie­nia Pol­ski Zwią­zek Ta­ekwon-Do.
 3. Do­ku­men­tem stwier­dza­ją­cym po­sia­da­nie uzy­ska­nych stop­ni szko­le­nio­wych Ta­ekwon-Do jest od­po­wied­ni cer­ty­fi­kat.
 4. Pol­ski Zwią­zek pro­wa­dzi re­jestr wy­da­nych cer­ty­fi­ka­tów.
 5. Or­ga­ni­za­tor spo­rzą­dza pro­to­kół z prze­bie­gu eg­za­mi­nu, w któ­rym stwier­dza się wynik eg­za­mi­nu. Pro­to­kół pod­pi­su­je eg­za­mi­na­tor, albo człon­ko­wie ko­mi­sji i or­ga­ni­za­tor.
 6. Or­ga­ni­za­tor, w ter­mi­nie dwóch ty­go­dni od daty eg­za­mi­nu, prze­sy­ła do Pol­skie­go Związ­ku Ta­ekwon-Do pro­to­kół wraz z na­leż­ny­mi opła­ta­mi za cer­ty­fi­ka­ty. Wy­ją­tek sta­no­wią eg­za­mi­ny prze­pro­wa­dzo­ne w lipcu i sierp­niu, z któ­rych pro­to­ko­ły muszą być prze­sła­ne do 15 wrze­śnia.
 7. Or­ga­ni­za­to­ro­wi nie prze­strze­ga­ją­ce­mu ter­mi­nu roz­li­czeń na­li­cza się usta­wo­we od­set­ki karne. Je­że­li wy­so­kość od­se­tek nie prze­kra­cza 10 zł Pol­ski Zwią­zek Ta­ekwon-Do uma­rza je.
 8. Pol­ski Zwią­zek Ta­ekwon-Do może uznać za rów­no­rzęd­ne kwa­li­fi­ka­cje uzy­ska­ne za gra­ni­cą, okre­śla­ją­ce po­ziom wy­szko­le­nia w Ta­ekwon-Do, na pod­sta­wie przed­ło­żo­nych do­ku­men­tów.

II. Eg­za­min na stop­nie szko­le­nio­we TKD

 1. Sto­pień szko­le­nio­wy można uzy­skać tylko i wy­łącz­nie w dro­dze eg­za­mi­nu.
 2. Eg­za­min prze­pro­wa­dza się zgod­nie z wy­ma­ga­nia­mi eg­za­mi­na­cyj­ny­mi na po­szcze­gól­ne stop­nie szko­le­nio­we.
 3. Eg­za­min na stop­nie szko­le­nio­we prze­pro­wa­dza eg­za­mi­na­tor upo­waż­nio­ny przez Pol­ski Zwią­zek Ta­ekwon-Do lub ko­mi­sja, w skład któ­rej wcho­dzi upo­waż­nio­ny eg­za­mi­na­tor.
 4. W przy­pad­ku stwier­dze­nia, że eg­za­min na stop­nie szko­le­nio­we Ta­ekwon-Do zo­stał prze­pro­wa­dzo­ny z na­ru­sze­niem wy­ma­gań eg­za­mi­na­cyj­nych, o któ­rych mowa w ust. 6, prze­pro­wa­dza się po­wtór­ny eg­za­min przed eg­za­mi­na­to­rem lub ko­mi­sją wy­zna­czo­ną przez Pol­ski Zwią­zek Ta­ekwon-Do.
 5. W przy­pad­ku ne­ga­tyw­nej oceny z eg­za­mi­nu, o któ­rym mowa w ust. 10, cofa się przy­zna­ny sto­pień szko­le­nio­wy.
 6. Osoby, któ­rym nada­no sto­pień szko­le­nio­wy w Ta­ekwon-Do, są upraw­nio­ne do udzia­łu w za­ję­ciach, tre­nin­gach lub za­wo­dach Ta­ekwon-Do, w któ­rych re­gu­la­mi­ny wy­ma­ga­ją od za­wod­ni­ków po­sia­da­nia okre­ślo­ne­go stop­nia szko­le­nio­we­go.

III. Osoby upraw­nio­ne do prze­pro­wa­dza­nia eg­za­mi­nów

 1. Do prze­pro­wa­dza­nia eg­za­mi­nów upo­waż­nie­ni są eg­za­mi­na­to­rzy PZTKD.
 2. Eg­za­mi­na­to­rzy PZTKD dzie­lą się na:
  1. eg­za­mi­na­to­rów z pra­wem nada­wa­nia stop­ni do 1 kup włącz­nie, na te­re­nie ca­łe­go kraju (upraw­nie­nia te przy­słu­gu­ją po trzech lat od uzy­ska­nia praw eg­za­mi­na­tor­skich)
  2. eg­za­mi­na­to­rów z pra­wem nada­wa­nia stop­ni do 1 kup włącz­nie, je­dy­nie w ob­rę­bie wła­sne­go klubu (upraw­nie­nia te przy­słu­gu­ją po uzy­ska­niu stop­nia mi­strzow­skie­go IV Dan i zło­że­niu pi­sem­ne­go wnio­sku do wi­ce­pre­ze­sa PZTKD ds. szko­le­nio­wo-tech­nicz­nych).
 3. Lista eg­za­mi­na­to­rów usta­la­na jest co­rocz­nie na okres od 1 stycz­nia do 31 grud­nia. Pro­po­nu­je ją Wi­ce­pre­zes ds. szko­le­nio­wych, a za­twier­dza Za­rząd Pol­skie­go Związ­ku Ta­ekwon-Do.

IV. Czę­sto­tli­wość prze­pro­wa­dza­nia eg­za­mi­nów

 1. Eg­za­mi­ny na stop­nie uczniow­skie prze­pro­wa­dza­ne są dwa razy w roku.
 2. Prawo do trze­cie­go eg­za­mi­nu w roku za­wod­nik uzy­sku­je z chwi­lą od­by­cia dwóch obo­zów szko­le­nio­wo-tech­nicz­nych Ta­ekwon-Do, tj. mi­ni­mum 100 go­dzin prak­ty­ki po­twier­dzo­nych pod­pi­sa­mi in­struk­to­rów pro­wa­dzą­cych za­ję­cia na obo­zach.
  In­struk­to­rzy ci muszą po­sia­dać sto­pień mi­ni­mum IV Dan.

V. Za­kres pro­mo­cji

 1. Pra­wi­dło­wo od­by­ty eg­za­min daje pro­mo­cję o 1 kup.
 2. Za­wod­nik może uzy­skać pro­mo­cję o 3 kup w przy­pad­ku, gdy jest to uza­sad­nio­ne jego wy­so­kim po­zio­mem tech­nicz­nym. Pro­mo­cję taką może otrzy­mać tylko jeden raz i je­dy­nie w za­kre­sie stop­ni do 6 kup.
 3. Za­wod­nik może uzy­skać pro­mo­cję o 2 kup w przy­pad­ku, gdy jest to uza­sad­nio­ne jego wy­so­kim po­zio­mem tech­nicz­nym. Pro­mo­cję taką może otrzy­mać nie wię­cej niż 3 razy lub nie wię­cej niż 2 razy w przy­pad­ku, gdy wcze­śniej otrzy­mał już pro­mo­cję o 3 kup.
 4. Wszyst­kie pro­mo­cje nada­ne w wy­ni­ku prze­pro­wa­dze­nia do­dat­ko­wych eg­za­mi­nów nie mogą być wyż­sze niż o 1 kup.
 5. W przy­pad­ku, gdy po­ziom tech­nicz­ny zda­ją­ce­go dra­stycz­nie lub wy­raź­nie od­bie­ga od po­zio­mu jaki po­wi­nien speł­niać po­sia­da­ją­cy do­tych­czas sto­pień, eg­za­mi­na­tor może na­ło­żyć zakaz od­by­wa­nia na­stęp­ne­go eg­za­mi­nu.
 6. W przy­pad­ku, gdy za­wod­nik zdaje eg­za­min poza swoim ma­cie­rzy­stym klu­bem, musi uzy­skać zgodę na pi­śmie od swo­je­go tre­ne­ra pro­wa­dzą­ce­go.

VI. Kry­te­ria po­wo­ły­wa­nia eg­za­mi­na­to­rów PZTKD

 1. Ukoń­czo­ny 25 rok życia.
 2. Sto­pień mi­ni­mum IV Dan.
 3. Le­gi­ty­ma­cja in­struk­to­ra Ta­ekwon-Do wy­da­na przez PZTKD.
 4. Czyn­na praca in­struk­tor­ska w klu­bie zrze­szo­nym w PZTKD.
 5. Dys­po­zy­cyj­ność.

VII. Kry­te­ria zmia­ny za­się­gu upraw­nień lub po­zba­wie­nia
funk­cji eg­za­mi­na­to­ra PZTKD

 1. Brak uza­sad­nio­nej ak­tyw­no­ści eg­za­mi­na­cyj­nej (nie prze­pro­wa­dze­nie eg­za­mi­nu przez okres 2 lat).
 2. Brak czyn­ne­go udzia­łu w szko­le­niach i se­mi­na­riach dla eg­za­mi­na­to­rów or­ga­ni­zo­wa­nych przez PZTKD.
 3. Na­ru­sze­nie re­gu­la­mi­nu eg­za­mi­na­cyj­ne­go.
 4. Za­wie­sze­nie lub wy­klu­cze­nie z PZTKD.
 5. Nie­ter­mi­no­we re­gu­lo­wa­nie na­leż­no­ści za cer­ty­fi­ka­ty (do­ty­czy eg­za­mi­na­to­rów, któ­rzy są jed­no­cze­śnie or­ga­ni­za­to­ra­mi eg­za­mi­nów).
 6. Nie­etycz­ne po­stę­po­wa­nie.
 7. Za­prze­sta­nie pracy in­struk­tor­skiej w Klu­bie.
 8. Nie­opła­ce­nie przez Klub, w któ­rym eg­za­mi­na­tor pra­cu­je jako in­struk­tor, skład­ki człon­kow­skiej do PZTKD lub za­wie­sze­nie czy wy­klu­cze­nie tego Klubu.